Godrum Gruppen S/I

Godrum - Om os

Hjælp til socialt udsatte og hjemløse

Forsorgshjemmet Godrum er et privat tilbud efter serviceloven § 110. Tilbuddet har 27 pladser. Forsorgshjemmet Godrum er et tilbud om midlertidige ophold, omsorg og støtte for mennesker, med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er udsatte borgere mellem 18-85 år og kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer, som har brug for akut botilbud, for aktiverende støtte, omsorg og hjælp til at skabe mere styring i eget liv.

Målsætning

Forsorgshjemmet Godrums primære opgave er at hjælpe borgere, som, pga. særlige sociale vanskeligheder, har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og hjælp til kontakt med misbrugscenter, læge, forsørgerforhold, jobcenter m.m. Vi tilbyder vores målgruppe et ophold i et miljø, hvor vi arbejder med at udrede og afdække individuelle årsager til hjemløshed. 

Vores overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte og på den måde styrke den enkelte borgers muligheder for at blive i stand til at mestre eget liv og klare sig i en mere selvstændig tilværelse samt at øge muligheden for at indgå i sociale fællesskaber.

I samarbejde med beboeren og andre samarbejdspartnere, herunder kontaktpersonen, planlægges det enkelte ophold/forløb. Udgangspunktet for opholdet/forløbet er beboerens egne ønsker og ressourcer.

Vi arbejder med udgangspunkt i hjælp- til selvhjælpsprincippet. Derfor arbejder vi, i samarbejde med beboeren, på at den enkelte beboer opnår fysisk, psykisk og social stabilitet. En af forudsætningerne, for at beboerne opnår en større grad af stabilitet, er, at beboeren får afklaret og opnår forståelse for egen situation, således at vi kan iværksætte evt. yderligere hjælpetilbud til beboeren.

Målet med ovenstående er at øge den enkelte beboers muligheder og basis for at skabe en selvstændig tilværelse.
Hos forsorgshjemmet Godrum ser vi det som afgørende, at den enkelte beboer trænes i at opretholde en struktureret hverdag, hvori der bl.a. indgår daglige gøremål. Derudover tilstræber vi misbrugsfrie rammer. 

Vi arbejder ud fra KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), og vi tilbyder NADA, hvis beboeren ønsker dette. 

Visitation

Forsorgshjemmet Godrum er til udsatte borgere, der står i akut bolignød, ønsker hjælp til at komme ud af misbrug m.m. Vi foretager selv visitationen på stedet, hvorfor borgere kan henvende sig til os uden henvisning. 

Personale

Personalet på vores forsorgshjem i Midtjylland er en blanding af ledelse, adm. medarbejdere, aktiveringsmedarbejdere, socialrådgivere, pædagoger og SOSU’er.

 

Økonomi

Som beboer på vores forsorgshjem i Midtjylland  beholder man sædvanligvis indtægt under opholdet. Beboeren tager desuden aktiv del i hverdagen i form af daglige gøremål under indskrivningen.

Medlem af Arbejde Adler

Vores forsorgshjem i Midjylland er medlem af Landsforeningen Arbejde Adler.